XVII Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w XVII Kaliskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki, Młodzieżowym Domem Kultury oraz Urzędem Miejskim w Kaliszu.

Pt. 24.05. godz.: 08:30

XVII KALISKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA – 2018/2019

regulamin + karta zgłoszenia

REGULAMIN

§1

1. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.
2. XVII Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu we współpracy z Urzędem Miejskim, Centrum Kultury i Sztuki, Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu.
3. Sfinansowano w ramach mecenatu nad kulturą.

§2

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu.

§3

Cele Konkursu:
• propagowanie kultury muzycznej,
• rozwijanie pasji i zainteresowań wokalnych,
• wspieranie muzycznych talentów i umożliwienie ich prezentacji i umiejętności,
• popularyzacja piosenek wykonywanych w języku polskim o tematyce dziecięcej i młodzieżowej o wartościach wychowawczych,
• promocja wykonawców biorących udział w Konkursie,
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
• wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników i ich opiekunów,
• wyłonienie utalentowanych wokalnie wykonawców.

§4

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie – solistki/soliści, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do:
• Klasy I – III szkoły podstawowej (Kategoria I)
• Klasy IV-VI szkoły podstawowej (Kategoria II)
• Klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III Gimnazjum (Kategoria III)
• Szkoły ponadpodstawowej (Kategoria IV)

§5

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Odbywa się w dwóch etapach.
2. W I etapie uczestnicy wykonują dwie piosenki w języku polskim o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej o wartościach wychowawczych dostosowane formą i treścią do wieku
i możliwości wokalnych. Łączny czas utworów – 5 do 8 minut.
3. Uczestnicy wybierają tylko jeden z dwóch sposobów udziału w I etapie Konkursu (oznaczonych odpowiednio na karcie zgłoszenia):
• do 22 marca 2019r. – przesłanie płyty CD w formacie AUDIO CD lub na pendrive z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solistki/solisty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia, oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu im. Władysława Broniewskiego, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz z dopiskiem „I etap XVII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości przesyłania nagrań i kart zgłoszeniowych przez Internet. Płyty z nagraniami nie podlegają zwrotowi. Uwaga! Na jednej płycie lub na pendrive mogą znajdować się tylko piosenki z jednej kategorii, o których mowa
w §4 z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem solistki/solisty, tytułem utworów oraz czasem trwania nagrania.
• 30 marca 2019r. od godz. 8.30 – występy solistek/solistów „na żywo” w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, po wcześniejszym (najpóźniej do 21 marca 2019r.) przesłaniu wypełnionych kart zgłoszenia, oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „I etap XVII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Płyty z podkładami muzycznymi w formacie AUDIO CD lub na pendrive należy przynieść w dniu eliminacji. Nie ma możliwości przesyłania kart zgłoszeniowych przez Internet.
4. Jury wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach, o których mowa w §4 za:
• dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
• umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),
• w trakcie występów „na żywo” ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny oraz oddanie klimatu piosenki.
NAGRANIA CICHE, NIEWYRAŹNE LUB NA PŁYTACH USZKODZONYCH LUB PENDRIVE NIE BIORĄ UDZIAŁU W KONKURSIE.
5. 8 kwietnia 2019r. na stronach internetowych organizatorów oraz współorganizatorów zostanie opublikowany Protokół z I etapu Konkursu z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz ze wskazanymi przez Jury piosenkami (po jednej z I etapu).
6. Do 22 kwietnia 2019r. opiekunowie uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zgłaszają POTWIERDZENIE udziału pocztą e-mailową na adres mdk.konkursy@op.pl lub telefonicznie, faxem (tel./fax: 62 767 25 21). NIE MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKI.
7. II etap (finał) Konkursu odbędzie się 24 maja 2019r. od godz. 8.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.
8. Zakwalifikowani do II etapu soliści wykonują jedną piosenkę wskazaną przez Jury.
W DNIU KONKURSU NIE MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKI, CO RÓWNOZNACZNE JEST Z BRAKIEM UDZIAŁU W II ETAPIE (FINALE) KONKURSU.
9. Każdy z uczestników Konkursu przywozi ze sobą wyłącznie jeden podkład muzyczny wskazanej przez Jury piosenki na dobrej jakości płycie CD w formacie AUDIO CD lub na pendrive z następującymi danymi: imię i nazwisko solistki/solisty, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania.

§6

Laureaci pierwszych miejsc w XIX Międzygminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku są zakwalifikowani bez eliminacji do udziału w II etapie XVII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w kategoriach, o których mowa w §4.

§7

1. Jury wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach w II etapie Konkursu (finale) za:
• dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
• umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),
• ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
2. Posiedzenie Jury odbywa się w dniu finałowego Konkursu – 24 maja 2019r. po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3. Z posiedzenia Jury sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony 24 maja 2019r. oraz opublikowany na stronie internetowej organizatorów i współorganizatorów.

§8

1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.
3. W konkursie każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez niego osoba).
4. Uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury.

§9

1. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu przetwarzane będą w celach:
a) realizacji i organizacji konkursu zgodnie z kartą zgłoszenia;
b) publikacji imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika, informacji o szkole, w której się uczy, instytucji kultury, do której uczęszcza, miejscowości, zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, informacji o wynikach XVII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w protokołach, materiałach promujących i informacyjnych, na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów, środkach masowego przekazu, na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego;
c) archiwizacyjnych.
2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie:
a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z póź. zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z póź. zm.) oraz regulaminu konkursu dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019;
b) zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika, informacji o szkole, w której się uczy, instytucji kultury, do której uczęszcza, miejscowości, zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, informacji o wynikach XVII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w protokołach, materiałach promujących i informacyjnych, na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów, środkach masowego przekazu. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej organizacji Konkursu.

§10

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 24 maja 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.

§11

1. Przewidziane są następujące nagrody:
• GRAND PRIX – PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA ORAZ NAGRODY RZECZOWE,
• CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU,
• MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KALISZU,
• RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
• DYPLOMY dla wyróżnionych,
• DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu.
2. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Jury.
3. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

§12

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury.

Adresy:
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz
(62) 7571771, (62) 7574607

marban@poczta.onet.pl

http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl

http://www.sp7kalisz.superszkolna.pl

https://www.facebook.com/sp7kalisz/

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława |Broniewskiego, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 25 21
mdk.konkursy@op.pl
www.mdk.kalisz.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 25 00
www.ckis.kalisz.pl