Dziecięce Spotkania Taneczne „Tylko dance ma sens”

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki zapraszają amatorskie zespoły taneczne z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski do udziału w DZIECIĘCYCH SPOTKANIACH TANECZNYCH "Tylko dance ma sens" - 31 marca (piątek) na scenie MDK.

[Od: Pt. 31.03.]

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-21
e-mail: magdalena.zarnecka@mdk.kalisz.pl
www.mdk.kalisz.pl
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-45
e-mail kart@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
MDK Kalisz, ul. Teatralna 3
31 marca 2023 (piątek)

CELE IMPREZY
1. Integracja środowiska tanecznego
2. Popularyzacja tańca, jego walorów artystycznych i funkcji wychowawczych
3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi.
4. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów tanecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Spotkania adresowane są do amatorskich zespołów min. 3- osobowych z Kalisza i okolic
2. Kategorie taneczne uczestników:
• do 7 lat (przedszkolaki)
• 7-11 lat (szkoła podstawowa)
O przydziale do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
3. W spotkaniach można prezentować wszystkie formy taneczne.
4. Każda instytucja może delegować max.5 zespołów.
5. Występujący prezentują jeden układ taneczny do 5 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres
MDK drogą elektroniczną do 23 marca 2023 r.
7. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
7. Ze względu na warunki techniczne organizatorzy podejmują decyzję o ostatecznej liczbie zespołów zakwalifikowanych do Regionalnych Spotkań Tanecznych według kolejności zgłoszenia. O odmowie organizator powiadomi telefonicznie.
8. Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesne z akceptacją warunków Spotkań oraz zgodą na publikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U.nr 1000

UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Występujący zobowiązani są do przygotowania nagrań muzycznych audio na płycie CD lub pendrive. Na jednym nośniku może znajdować się tylko jedno nagranie dotyczące jednego zespołu z opisem: nazwą zespołu i tytułem układu.
Nośnik należy dostarczyć odpowiednio wcześniej w dniu Spotkań do stanowiska organizacyjnego.
2. Prezentacje odbędą się na sali gimnastycznej na podłodze parkietowej.
3. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej oraz ubezpieczają się na własny koszt.
4. Akredytacja jest obowiązkowa i wynosi 60 zł od zespołu bez względu na ilość tancerzy.
Płatność przelewem na konto
Centrum Kultury i Sztuki
ul, Łazienna 6, 62-800 Kalisz
34 1020 2212 0000 5302 0431 9653
z dopiskiem „Tylko dance ma sens”
do 24 marca 2023 r.
5. Każdemu zespołowi zostanie przydzielone miejsce do przebrania. Prosimy o przestrzeganie ustaleń organizacyjnych.
6.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników bez opieki.
7. Za bezpieczeństwo wykonawców podczas Spotkań odpowiadają opiekunowie.
9. O przyznaniu statuetek uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prezentacji w dniu Spotkań, a Protokół zostanie zamieszczony na stronach:
www.mdk.kalisz.pl i www.ckis.kalisz.pl

PROGRAM:
9.00-10.00
Sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne. Próby sytuacyjne.
od godz.10.00
Prezentacja zespołów.
Orientacyjny czas zakończenia oraz kolejność wystąpień zostanie opublikowana na stronie MDK dnia 24.02.2023.

NAGRODY I WYRÓZNIENIA:
1. Występującym przygląda się Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych powołana przez Organizatorów, która biorąc pod uwagę kryteria:
• opracowanie choreograficzne (adekwatne do wieku)
• oryginalność kompozycji
• technikę wykonania
• dobór muzyki (adekwatna do wieku)
• dobór i estetykę stroju
• kulturę sceniczną występu przyzna Statuetki Spotkań
2.Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymają dyplomy uczestnictwa.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA