Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków „Tobie śpiewam Ojczyzno”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapraszają do udziału w przedszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Tobie śpiewam Ojczyzno”. Celem przeglądu jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej przedszkolaków poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

[Od: Pn. 16.04.]

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Tobie śpiewam Ojczyzno”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia przeglądu piosenki patriotycznej „Tobie śpiewam Ojczyzno”
2. Przegląd odbędzie się pod auspicjami członka Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Marzeny Wodzińskiej
3. Organizatorem przeglądu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
4. Współorganizatorem przeglądu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

§ 2
Cele przeglądu
1. Celem przeglądu jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej przedszkolaków poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.
2. Wspieranie wychowania patriotycznego dzieci, poprzez formy aktywności artystycznej
3. Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
5. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

§ 3
Warunki uczestnictwa w przeglądzie
1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do wszystkich typów przedszkoli znajdujących się na terenie miast; Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa oraz powiatów; kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego.
2. W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści oraz grupy wokalne.
3. Uczestnicy przeglądu mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez opiekunów na nośniku magnetycznym (CD lub USB)

§ 4
Kryteria repertuarowe
1. Za utwór patriotyczny, w rozumieniu zasad przeglądu, uznaje się:
– pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
– piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub wybitna postać historyczną
– piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
– piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną
2. Organizatorzy zalecają w doborze repertuarowym przedstawienia utworów tematycznie
Powiązanych ze stuleciem odzyskania Niepodległości jak i setną rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

§ 5
Termin i miejsce przeglądu
1. Przegląd odbędzie się w dniu 16 kwietnia (poniedziałek) w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (Kalisz ul. Łazienna 6).
2. Do dyspozycji uczestników organizatorzy stawiają sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mający zapewnić jak najlepsze warunki wykonania utworów
3. Próba przed koncertem rozpocznie się o godzinie 10.00
4. Kolejność prezentacji poszczególnych wykonawców odbędzie się drogą losowania numerów dla poszczególnych przedszkoli. Losowanie odbędzie się o godzinie 11.15
5. Oficjalne rozpoczęcie przeglądu nastąpi o godzinie 11.30

§ 6
Nagrody
1. Każdy uczestnik przeglądu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom uczestnictwa w imprezie.

§ 7
Kapituła Przeglądu
1. Przeglądowi przysłuchiwać będzie się Kapituła Przeglądu w skład, której wejdą:
– Marzena Wodzińska – członek Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego
– Dorota Kinal – dyrektor departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu
– Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
– Dariusz Grodziński – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

§ 8
Procedura zgłoszeń
1. Zgłoszenia do przeglądu należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
2. W celu zapewnienia atrakcyjności koncertu (unikniecie wielokrotnych powieleń tego samego utworu), każdy jego uczestnik wykona jeden utwór solowy, wskazany przez organizatora spośród dwóch proponowanych.
3. Zgłoszenia należy przesłać w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz – z dopiskiem Przegląd Piosenki Patriotycznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia (czwartek) 2018.

§ 9
Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do przeglądu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Przeglądu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Przeglądu z jego udziałem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
2. Dane osobowe uczestników Przeglądu będą przetwarzane zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Przeglądu Piosenki Patriotycznej
3. Opiekun uczestnika Przeglądu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku – zdjęć fotograficznych wykonanych w czasie trwania Przeglądu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora, w szczególności w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Opiekunowie uczestników Przeglądu, dokonując zgłoszenia do Przeglądu, akceptują wszystkie jego zasady, określone niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Przeglądu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem www.odn.kalisz.pl oraz w jego siedzibie mieszczącej się w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182

Regulamin Przeglądu-Piosenki-Patriotycznej

Organizator:

  

Współorganizator: