Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma sens”

5 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędą się Regionalne Spotkania Taneczne TYLKO DANCE MA SENS.

[Od: Pt. 05.04.]

Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
Tel.62 767-25-21
e-mail: mdk.konkursy@op.pl
www.mdk.kalisz.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
Tel.62 767-25-45
e-mail kart@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl

Miejsce i termin imprezy
CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6
5 kwietnia 2019 (piątek)

Cele imprezy
1. Integracja środowiska tanecznego

2. Popularyzacja tańca, jego walorów artystycznych i funkcji wychowawczych.

3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

4. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

Warunki uczestnictwa
1. Spotkania adresowane są do amatorskich zespołów, duetów oraz solistów z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.
2. Kategorie wiekowe uczestników:
• 6-11 lat • 12-15 lat • powyżej 15 lat
O przydziale do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

3. W spotkaniach można prezentować wszystkie formy taneczne.

4. Każda instytucja może delegować max.5 zespołów. Prezentacje solowe i duety nie podlegają limitom.

5. Występujący prezentują jeden układ taneczny do 5 minut.

6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres MDK listownie lub drogą elektroniczną do 22 marca 2019 r.

7. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

8. Ze względu na warunki techniczne organizatorzy podejmują decyzję o ostatecznej liczbie zespołów zakwalifikowanych do Regionalnych Spotkań Tanecznych według kolejności zgłoszenia. O odmowie organizator powiadomi telefonicznie.

9. Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesne z akceptacją warunków Spotkań.

Uwagi organizacyjne
1. Występujący zobowiązani są do przygotowania nagrań muzycznych audio na płycie CD lub pendrive. Na jednym  nośniku może znajdować się tylko jedno nagranie dotyczące jednego zespołu z
opisem: nazwą zespołu i tytułem układu. Nośnik należy dostarczyć odpowiednio wcześniej w dniu Spotkań do stanowiska organizacyjnego.

2. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

3. Akredytacja jest obowiązkowa i wynosi 15 zł w przypadku solistów i duetów oraz 50 zł od zespołu bez względu na ilość tancerzy.

Płatność przelewem na konto
Centrum Kultury i Sztuki, ul, Łazienna 6, 62-800 Kalisz
87 2490 0005 0000 4530 5325 5590 z dopiskiem „Tylko dance ma sens”
do 29 marca 2019 r.
4. Instytucje zgłaszające zespoły na Spotkania mają obowiązek ubezpieczenia członków zespołu.

5. Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych zastrzega sobie prawo do ostatecznego kwalifikowania zespołu do danej kategorii wiekowej.

6. Każdemu zespołowi zostanie przydzielone miejsce do przebrania do którego można wejść 30 min. przed występem i opuścić max.15 minut po występie.
Prosimy o przestrzeganie ustaleń organizacyjnych.

7.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników bez opieki.

8. Za bezpieczeństwo wykonawców podczas Spotkań odpowiadają opiekunowie.

9. O przyznaniu statuetek uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prezentacji w dniu Spotkań, a Protokół zostanie zamieszczony na stronach:
www.mdk.kalisz.pl i www.ckis.kalisz.pl

Program
Regionalne Spotkania Taneczne – część I
Z użyciem podłogi baletowej na scenie

9.00-10.00
Rejestracja zespołów i sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne.
Próby sytuacyjne.

10.30-13.00
Prezentacja zespołów cz. I
sala widowiskowa

Regionalne Spotkania Taneczne – część II
Bez podłogi baletowej na scenie

13.00-13.30
Sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne.
Próby sytuacyjne

13.30-16.00
Prezentacja zespołów cz. II
sala widowiskowa

Godziny występów mogą ulec zmianie.
Kolejność występów z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie zamieszczona na stronie MDK i CKiS. Ewentualne zmiany możliwe są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Nagrody i wyróżnienia
1. Występującym przygląda się Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych powołana przez Organizatorów, która biorąc pod uwagę kryteria:
• opracowanie choreograficzne
• oryginalność kompozycji
• technikę wykonania
• dobór muzyki (również techniczną jakość nagrania)
• dobór i estetykę stroju
• kulturę sceniczną występu
przyzna Statuetki Spotkań

2.Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Uwagi końcowe
Opiekunowie prawni osób biorących udział w Spotkaniach muszą wyrazić pisemną zgodę na udział w imprezie oraz na publikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.Dz.U.nr 1000 (Zał.1)

regulamin

karta zgłoszenia

zgoda na udział w imprezie

TYLKO DANCE MA SENS kolejność prezentacji!

Lista część I

Lista część II