Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej Centrum.

 

Data publikacji strony internetowej: 1998-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-15

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

W serwisie występują nieliczne błędy losowe, wynikające z dynamicznego charakteru witryny, np. opuszczona treść linku lub treść linku stanowiąca fragment adresu URL. Problemy zostaną sukcesywnie naprawione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Meszczyńskimmeszczynski@ckis.kalisz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 765 2503.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku w pełni dostępne, z możliwością otwarcia dodatkowego skrzydła drzwi.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem Centrum znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku, dostępną pod numerem telefonu 62 765 25 00.

Dostępność budynku
Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostępna w pełni jest „Galeria w hallu”, galeria artystyczna oraz sala konferencyjna. Brak dostępu dla osób na wózkach do głównej sali oraz Sali Studio.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów
Antonin, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice

Dostępność wejścia
Brak dostępności. Budynek zabytkowy, o unikatowym charakterze.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem Pałacu znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z obsługą Pałacu pod numerem telefonu 62 73 48 300.

Dostępność budynku
Ze względu na zabytkowy, unikatowy charakter budynku nie jest on przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.