Regulamin sprzedaży on-line

 

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

 

Z dniem 19 maja 2016 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line na stronie www.ckis.kalisz.pl. System ten służy do sprzedaży biletów. System nie prowadzi rezerwacji biletów.

 

1. DEFINICJE

 

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.ckis.kalisz.pl, której administratorem jest „Sprzedawca” – Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Łaziennej 6 (62-800 Kalisz), REGON: 000285178, NIP: 618 – 004 – 43 – 14;

„CKIS” –  Centrum Kultury i Sztuki  w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 (62-800 Kalisz).

„Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym wydarzeniu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi w formie email;

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

„Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52

 

2. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

a)oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację `JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe

Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

b)wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min.Pentium 233 Mhz, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka.

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

 1. wybór daty uczestnictwa w wydarzeniu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP

BILET,

 1. wybór ilości (max 10) i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,
 2. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu komórkowego),
 3. złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

4. PŁATNOŚCI

 

1.Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3.Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4.Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5.Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6.Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. DOSTAWA

 

1.Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

2.Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

 

6. ODBIÓR BILETU W KASIE BILETOWEJ CKIS

 

Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 5.1 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie biletowej CKIS, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 1. Bilet można odebrać wyłącznie w kasie biletowej CKIS nie później niż w terminie 15 minut od rozpoczęcia wydarzenia, którego Bilet dotyczy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami CKIS zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie biletowej CKIS.
 3. Celem odbioru Biletu w kasie biletowej CKIS Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać następujące dane:
  1. numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz
  2. adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie biletowej CKIS z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
  1. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika.
  2. w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 6.1 ze względu na kolejkę przed kasą biletową CKIS.

W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  1. w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,
  2. w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia na który został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu).
 2. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:
  1. w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia krótszego niż 30 minut,
  2. w przypadku określonym w punkcie 6.5 Regulaminu.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. 4.

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w kasie biletowej CKIS – najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem, którego dotyczył Bilet.

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie kinowej CKIS przelewem, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

8. PROCEDURA REKLAMACJI

 

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej CKIS. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 

9. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Centrum Kultury i sztuki w Kaliszu, przy ul. Łaziennej 6 (62-800 Kalisz). Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu). Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 408) przy ul. Nagórskiego 3.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasie kinowej CKIS oraz na stronie www.ckis.kalisz.pl.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a)decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b)czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;

Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

Sprzedawca nie odpowiada za:

 1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
 2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
 3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w ramach realizacji programu PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

Data publikacji ostatniej wersji: 18/04/2016