Parkingi

W samym, ścisłym centrum Starego Miasta, tuż obok Centrum Kultury I Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 zapewniamy komfortowy parking 2 – poziomowy

PARKING ckis (10)

Poziom podziemny to całkowicie zamykana strefa, dostępna dla kierowców, którzy nabyli roczny abonament na usługę. Powierzchnia użytkowa parkingu dolnego to 440 m2. Ilość miejsc parkingowych: 20.

PARKING ckis (11)

Sprzedaż abonamentów pod tel.: 62. 765 25 05 lub 62. 765 25 06 (pn. – pt., godz. 8:00 – 15:30)

PARKING ckis (9)

 

Parking górny to ogólnodostępna strefa parkowania z w pełni automatycznym systemem obsługi wjazdu i wyjazdu zabezpieczonego szlabanami oraz zautomatyzowanym poborem opłat.

PARKING ckis (4)

PARKING ckis (5)

System działa całodobowo i jest świetną alternatywą do ryzykownego parkowania (czujna Straż Miejska) wzdłuż okolicznych uliczek Starego Miasta.
Powierzchnia użytkowa parkingu górnego to 440 m2. Ilość dostępnych miejsc parkingowych:18.

PARKING ckis (3)

PARKING ckis (14)

AKTUALNY CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH
PARKING NIESTRZEŻONY CKIS W KALISZU UL. ŁAZIENNA 6
I. OPŁATY POSTOJOWE
1. PARKING GÓRNY
 Postój do 1 godziny – 2 zł
 Każde następne rozpoczęte 30 minut postoju – 1 zł
 Abonament miesięczny (okres najmu min. 12 m-cy) – 80 zł

PARKING ckis (7)

2. PARKING DOLNY
 Abonament miesięczny (okres najmu min. 12 m-cy) – 180,00 zł

PARKING ckis (8)

II. DODATKOWE OPŁATY PARKINGOWE
 Za zgubiony bilet lub kartę parkingową – 50 zł
 Za utratę pilota – 180 zł
 Za utratę klucza – 281 zł
 Za niezgodne z Regulaminem zajęcie miejsca parkingowego – 200 zł
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

PARKING ckis (1)

 

 

                 Regulamin Parkingu Dwupoziomowego

                   Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

 1. Parkingiem dwupoziomowym zarządza Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6 (zarządca parkingu).
 2. Parking składa się:
  1. Z poziomu górnego przeznaczonego do jednorazowego parkowania pojazdów na okres krótszy niż jeden tydzień za pomocą jednorazowych biletów wjazdu lub karty parkingowej oraz,
  2. poziomu dolnego przeznaczonego do parkowania w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc na podstawie pisemnej umowy najmu zawartej w biurze zarządcy parkingu.
 3. Parking dwupoziomowy jest:
  1. niestrzeżony,
  2. płatny,
  3. czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.
 4. Sprawy związane z bieżącą działalnością parkingu zgłaszane są do zarządcy parkingu lub bezpośrednio do Działu Administracji i Zamówień Publicznych znajdującego się na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6.

                                                               §1

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

 1. Użytkownikiem poziomu górnego parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu na poziom górny parkingu.
 2. Użytkownikiem poziomu dolnego parkingu jest osoba, która posiada ważną, pisemna umowę najmu zawartą z zarządcą parkingu.
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

                                                              §2      

 1. Z chwilą otrzymania biletu, karty parkingowej lub wjazdu na poziom górny parkingu dochodzi między Centrum Kultury i sztuki w Kaliszu – Wynajmującym a użytkownikiem – Najemcą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego samochodowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania.
 3. Umowa najmu na poziom dolny parkingu zawarta jest z chwilą podpisania dokumentu umowy najmu w biurze zarządcy parkingu i otrzymania pilota oraz klucza do bramy wjazdowej.
 4. Umowa najmu miejsca postojowego na poziomie górnym parkingu wygasa z chwilą wyjazdu pojazdu, natomiast umowa najmu na poziomie dolnym parkingu wygasa zgodnie z zapisami w dokumencie umowy najmu miejsca parkingowego.

                                                              §3

Najemca poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

                                                              §4  

 1. Aby wjechać na poziom górny parkingu należy podjechać do automatu kontroli wjazdu i poprzez wciśnięcie przycisku pobrać bilet parkingowy lub skanować kartę parkingową, następnie postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się

na automatycznej kasie parkingowej.

 1. Aby wjechać i wyjechać na poziom dolny parkingu należy otworzyć bramę posługując się przydzielonym pilotem elektronicznym zgodnie z szczegółową instrukcją obsługi bramy wjazdowej/wyjazdowej poziomu dolnego parkingu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Na poziomie dolnym parkingu zabronione jest parkowanie pojazdów z instalacją gazową.
 3. Aby wyjechać z poziomu górnego parkingu należy dokonać płatności za bilet parkingowy w automatycznej kasie parkingowej, lub skanować kartę parkingową a następnie podjechać w ciągu 10 minut,
  do automatu kontroli wyjazdu i włożyć opłacony bilet lub kartę do czytnika.

                                                             §5

 1. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.
 2. Po upływie maksymalnego czasu postoju na górnym poziomie parkingu wynoszącego jeden tydzień, Wynajmujący jest uprawniony do usunięcia pojazdu samochodowego na koszt Najemcy. Ponadto, do czasu usunięcia pojazdu, Wynajmującemu przysługuje odpowiednie wynagrodzenie według cennika.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu, karty parkingowej , pilota lub klucza pobierana jest opłata dodatkowa według cennika.
 4. Jeżeli wynajmujący udowodni, że czas postoju był dłuższy pobierze krotność opłaty dodatkowej.

                                                             §6      

 1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.
 2. Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników lub pełnomocników. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem parkingu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody,
  za które ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie.

                                                             §7

Najemca odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Poza tym odpowiada on za zawinione zanieczyszczenia parkingu. Najemca jest zobowiązany zgłosić takie szkody Wynajmującemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem parkingu.

                                                             §8     

Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy.

                                                             §9

 1. Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach postojowych, a nie na miejscach oznaczonych szyldami informacyjnymi jako zarezerwowane dla stałych użytkowników bądź nie przeznaczonymi na miejsca postojowe. W razie nieprzestrzegania tego przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony, według swojego wyboru, do zlecenia odholowania pojazdu na koszt Najemcy lub do naliczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku za niezgodne z regulaminem parkingu zajęcie miejsca postojowego. Wynajmujący jest uprawniony w przypadku nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu dokonać jego blokady przy użyciu środków technicznych.
 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Najemca zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 3. Najemca we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 4. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.

                                                            §10

 1. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 2. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
 3. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.
 4. Na miejscach postojowych i jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, oczekiwanie, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – m.in. cieczy chłodzącej, wody chłodzącej, paliwa i oleju.
 5. Mycie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu jest zabronione.
 6. Zabrania się ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem poziomym na terenie parkingu.
 7. Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem.
 8. Na parkingu obowiązuje zakaz jazdy jednośladów w szczególności rowerów i motocykli.

                                                            §11

 1. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu,
  bądź zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Najemcę lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

                                                            §12

O każdym przypadku nie przestrzegania przez Najemcę postanowień Regulaminu parkingu spełniającym znamiona czynu zabronionego Wynajmujący zawiadomi właściwe organy ścigania.

                                                             §13

Wszelkie uwagi i skargi o pracy Parkingu należy kierować do zarządcy parkingu lub bezpośrednio do Działu Administracji i Zamówień Publicznych znajdującego się na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6.