Regulaminy

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAKAZU NAGRYWANIA I FOTOGRAFOWANIA W KINIE CENTURM

zakaz

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie „Centrum” 3D położonym w Kaliszu przy ul. łaziennej 6, którego operatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu („Kino”), wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

1. Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek   urządzeń wyświetlanego filmu.
2 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub
fotografowania filmu, o którym mowa w Regulaminie, pracownik Kina ma prawo
wyprosić Widza z sali kinowej.
3 Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie
wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.
4. Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu
i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego
rozpowszechniania w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma
prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.
5. Widz który naruszył zakaz nagrywani lub fotografowania filmu, zobowiązany jest
do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia
praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.
6. Teren Kina, w tym hol główny jest monitorowany.

 

REGULAMIN  UDZIAŁU W SEANSACH FILMOWYCH W TECHNOLOGII 3D W KINIE CENTRUM

1.Tylko bilet zakupiookularyny na seans 3D uprawnia do otrzymania (na czas seansu) okularów 3D.
2. Otrzymanie przez osobę okularów 3D następuje przed projekcją filmu, przed wejściem na salę kinową.
3. Okulary 3D wydawane są pojedynczo przez pracownika kina na podstawie zakupionego biletu.
4. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D. Opuszczając salę kinową w trakcie seansu, udostępnione okulary należy zwrócić bileterowi. W przypadku powrotu Klient otrzymuje z powrotem okulary za okazaniem ważnego biletu na seans.
5. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów 3D pracownikowi kina po zakończeniu seansu. Za otrzymane okulary 3D klient ponosi odpowiedzialność materialną. W przypadku ich zniszczenia, zawłaszczenia lub zgubienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu opłaty w wysokości 60 zł.
6. Klient zwraca okulary 3D osobiście. Niedopuszczalne jest zwrócenie okularów za inną osobę lub grupę osób.
7. Podczas projekcji filmu 3D należy nałożyć okulary 3D zgodne z systemem Dolby Digital 3D. Okulary tzw. „papierowe” nie są zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
8. Zakup biletu na seans 3D jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.