XIV Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza

XIV Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza

[Od: Pt. 15.04.]

Protokół z II etapu XIV Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015/2016.

protokolfinal2016

Protokół z I etapu XIV Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015/2016.

Finał odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00.
Informacje o konkursie i protokół znajdują się na stronie www.konkurspiosenki.kalisz.pl

protokol14kkpdim17_03_2016


REGULAMIN
XIV KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA 2015/2016

§1
XIV Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu oraz Urzędem Miejskim w Kaliszu.

§2
W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu.

§3
Cele Konkursu:
– propagowanie kultury muzycznej,
– rozwijanie pasji i zainteresowań wokalnych,
– wspieranie muzycznych talentów i umożliwienie ich prezentacji i umiejętności,
– popularyzacja piosenek wykonywanych w języku polskim o tematyce dziecięcej i młodzieżowej o wartościach wychowawczych,
– promocja wykonawców biorących udział w Konkursie,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
– wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników i ich opiekunów,
– wyłonienie utalentowanych wokalnie wykonawców.

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie – solistki/soliści, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do:
– Klasy I – III szkoły podstawowej (Kategoria I)
– Klasy IV-VI szkoły podstawowej (Kategoria II)
– Gimnazjum (Kategoria III)
– Szkoły ponadgimnazjalnej (Kategoria IV)

§5
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Odbywa się w dwóch etapach.
2. W I etapie uczestnicy wykonują dwie piosenki w języku polskim o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej o wartościach wychowawczych dostosowane formą i treścią do wieku i możliwości wokalnych. Łączny czas utworów – 5 do 8 minut.
3. Uczestnicy wybierają tylko jeden z dwóch sposobów udziału w I etapie Konkursu (oznaczonych odpowiednio na karcie zgłoszenia):
do 4 marca 2016 r. – przesłanie płyty CD w formacie AUDIO CD z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solistki/solisty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu im. Władysława Broniewskiego, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz z dopiskiem „I etap XIV Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości przesyłania nagrań i kart zgłoszeniowych przez Internet. Płyty z nagraniami nie podlegają zwrotowi.
Uwaga! Na jednej płycie mogą znajdować się tylko piosenki z jednej kategorii, o których mowa w §4 z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem solistki/solisty, tytułem utworów oraz czasem trwania nagrania.
5 marca 2016r. od godz. 8.30 – występy solistek/solistów „na żywo” w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, po wcześniejszym (najpóźniej do 25 lutego 2016r.) przesłaniu wypełnionych kart zgłoszenia na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „I etap XIV Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Płyty z podkładami muzycznymi w formacie AUDIO CD należy przynieść w dniu eliminacji. Nie ma możliwości przesyłania kart zgłoszeniowych przez Internet.
4. Jury wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach, o których mowa w §4 za:
– dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 
– umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),
– w trakcie występów „na żywo” ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny oraz oddanie klimatu piosenki.
NAGRANIA CICHE, NIEWYRAŹNE LUB NA PŁYTACH USZKODZONYCH NIE BIORĄ UDZIAŁU W KONKURSIE.
5. 17 marca 2016 r. na stronach internetowych organizatorów oraz współorganizatorów zostanie opublikowany Protokół z I etapu Konkursu z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz ze wskazanymi przez Jury piosenkami (po jednej z I etapu).
6. Do 24 marca 2016 r. opiekunowie uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zgłaszają POTWIERDZENIE udziału pocztą e-mailową na adres mdk.konkursy@op.pl lub telefonicznie, faxem (tel./fax: 62 767 25 21). DO TEGO CZASU MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKĘ, ALE TYLKO NA DRUGĄ Z I ETAPU.
7. II etap (finał) Konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. od godz. 8.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.
8. Zakwalifikowani do II etapu soliści wykonują jedną piosenkę wskazaną przez Jury.
W DNIU KONKURSU NIE MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKI, CO RÓWNOZNACZNE JEST Z BRAKIEM UDZIAŁU W II ETAPIE (FINALE) KONKURSU.
9. Każdy z uczestników Konkursu przywozi ze sobą wyłącznie jeden podkład muzyczny wskazanej przez Jury piosenki na dobrej jakości płycie CD w formacie AUDIO CD z następującymi danymi: imię i nazwisko solistki/solisty, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania.

§6
Laureaci pierwszych miejsc w XVI Międzygminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku są zakwalifikowani bez eliminacji do udziału w II etapie XIV Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w kategoriach, o których mowa w §4.

§7
1. Jury wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach w II etapie Konkursu (finale) za:
– dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 
– umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),
– ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
2. Posiedzenie Jury odbywa się w dniu finałowego Konkursu – 15 kwietnia 2016r. po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3. Z posiedzenia Jury sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony 15 kwietnia 2016r. oraz opublikowany na stronie internetowej organizatorów i współorganizatorów.

§8
1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.
3. W konkursie każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez niego osoba).
4. Uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury.

§9
1. Opłatę akredytacyjną dla uczestników II etapu Konkursu, w wysokości 10 złotych, należy wpłacić do dnia 7 kwietnia 2016r. na konto Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu 07 1140 1993 0000 5506 0900 1002 z dopiskiem „Konkurs” lub na miejscu w dniu finału 15 kwietnia 2016r.
2. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu w postaci publikacji wizerunku (zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, danych do ogłoszenia wyników oraz informacji o konkursie) w protokołach, materiałach promujących i informacyjnych, środkach masowego przekazu, na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów.

§10
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15 kwietnia 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.

§11
1. Przewidziane są następujące nagrody:
– GRAND PRIX – PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA ORAZ NAGRODY RZECZOWE,
– CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU,
– MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KALISZU,
– RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
– DYPLOMY dla wyróżnionych, 
– DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu.
2. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Jury. 3. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

§12
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury. Adresy:
ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, (62) 7571771, (62) 7574607
e-mail: marban@poczta.onet.pl
http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl
http://www.sp7kalisz.superszkolna.pl
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego ul. Fabryczna 13-15 62-800 Kalisz, (62) 767 25 21
e-mail: mdk.konkursy@op.pl
http://www.mdk.kalisz.pl
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 62-800 Kalisz, (62) 765 25 45
e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl
https://www.ckis.kalisz.pl Regulamin i karta zgłoszenia